Advokátska kancelária
JUDr. Norbert Štrba
Sme Vaším prvým krokom na ceste za právom
Viac informácii

Všetka právna pomoc, ktorú potrebujete

Občianske právo

Vysporiadanie podielového/bezpodielového spoluvlastníctva, právo nehnuteľností, zabezpečenie záväzkov, ochrana spotrebiteľa a vypracovanie zmluv

Pohľadávky

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v exekučnom konaní.

Obchodné právo

Založenie, správa a zastupovanie obchodných spoločností. Vypracovanie a konzultácie obchodných zmluv.

E-government

Právne poradenstvo, zastupovanie vo veciach povinnej elektronickej komunikácie so štátnymi inštitúciami - slovensko.sk.

Odmena advokáta

Je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Naša advokátska kancelária Vám poskytuje nasledovné spôsoby odmeňovania:


Podielová odmena

Dohodnutá vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.


Hodinová odmena

Hodinová odmena sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.


Paušálna odmena

Paušálna odmena môže byť dohodnutá:

  1. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas
  2. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí


Tarifná odmena

Tarifná odmena je odmena určená podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci je stanovená buď dohodou, alebo podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.


Odmena advokáta podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokáta sa zvyčajne určuje podľa hodnoty sporu.

Kontakt

Sídlo kancelárie

Radlinského 6, 917 01 Trnava, Slovensko
Bankové spojenie: Primabanka
IBAN: SK07 5600 0000 0011 2645 0001

JUDr. Norbert Štrba


+421 908 563 505
strba@advokatstrba.sk

JUDr. Nino Foltín


+421 917 611 111
foltin@advokatstrba.sk